1.        Polityka zwrotów

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym Pianeo.pl.

§ 2

1.   Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany towaru zakupionego w sklepie internetowym Pianeo.pl w terminie do 14 dni (czas liczony od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie lub fakturze jako daty sprzedaży), na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie w/w terminu nie ma możliwości wymiany ani zwrotu towaru.

2.   Zwrotowi bądź wymianie nie podlega:

a)  Towar, który nosi jakiekolwiek ślady użytkowania, które podczas wysyłki nie znajdowały się na nim;

b)  Towar, który został w jakikolwiek sposób uszkodzony z winy klienta;

c)   Towar, którego cena w momencie sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, jakie występowały w towarze;

d)  Towar zakupiony poza granicami Polski

3.   W przypadku niespełniania przez towar powyższych wymogów decyzję o nieprzyjęciu towaru do zwrotu bądź wymiany podejmuje konsultant do spraw zwrotów.

4.   Zwrotu bądź wymiany towaru Konsument może dokonać poprzez wysyłkę towaru, której koszty uzależnione są od metody dostawy wskazanej podczas zakupu.

5.   Zwrot bądź wymiana będzie dokonana tylko przy zakupie danego towaru w sklepie Pianeo.pl.

6.   Zwracany bądź wymieniany towar powinien spełniać wymogi opisane w §2 ust.2 niniejszego Regulaminu.

7.   Konsument, przed zakupem towaru, powinien upewnić się, czy towar ten będzie podlegał zwrotowi na zasadach opisanych w Regulaminie. a) w przypadku towaru, któremu zwrot nie przysługuje - późniejsze roszczenia dotyczące zwrotu będą anulowane.

8.   Przed dokonaniem zwrotu sklep Pianeo.pl prosi o kontakt w celu wystawienia dla Konsumenta faktury korygującej.

9.   Koszt zwrotu w całości pokrywa Konsument.

§ 3

1.   Regulamin zwrotów obowiązuje od dnia jego ustanowienia.

2.   Wszelkie skargi i zażalenia dotyczące regulaminu należy kierować na adres mailowy.

2.        Umowa

§ 1

1.   Umowa między Konsumentem a sklepem Pianeo.pl zostaje zawarta po kliknięciu przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" i zobowiązuje ona do uiszczenia opłaty za towar zakupiony w sklepie Pianeo.pl.

2.   Umowa między Konsumentem a sklepem internetowym Pianeo.pl obowiązuje na czas określony - 14 dni od daty kliknięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

3.   Umowa przestaje obowiązywać po upływie okresu na jaki została zawarta.

§ 2

1.   Podczas okresu obowiązywania umowy, Konsument ma prawo do zwrotu towaru zgodnie z powyższym regulaminem zwrotów.

2.   Podczas okresu obowiązywania umowy, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez proces Zwrotu towaru według powyższego regulaminu zwrotów.

§ 3

1.   W umowie zawierana jest informacja o sposobie dostawy, który wybrał Konsument oraz o sposobie płatności.

2. Wysokość opłaty jaką zobowiązany jest ponieść Konsument według umowy jest określana podczas kliknięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

3.   Sklep Pianeo.pl a także umowa zawarta między sklepem a Konsumentem nie zobowiązuje sklepu do reagowanie na prośby o kontakt kuriera przed dostawą. Firma przewozowa działa osobno i sklep Pianeo.pl nie ma wpływu na zachowanie kuriera przy dostawie.

§ 4

Sklep Pianeo.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy w przypadku:

a.   Gdy nie jest w stanie zapewnić Konsumentowi ilości zamówionych przez niego produktów.

b.   Gdy konsument nie wywiązuje się z umowy.

c.   Kiedy stan magazynowy nie pozwala na realizacje zamówienia.

d.   W wyjątkowych sytuacjach, na które pracownicy oraz sklep Pianeo.pl nie mają wpływu.

e.   Podczas negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Konsumenta.

§ 5

W przypadku nie wywiązania się z umowy przez konsumenta lub sklep internetowy Pianeo.pl, umowa zostaje anulowana a wszystkie dane w niej zawarte są przechowywane zgodnie z polityką prywatności. 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY PIANEO.PL

I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.          Strona pianeo.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.          Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę pianeo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3.          Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę pianeo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.          Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony pianeo.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

·       Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

·       Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

·       Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.     DEFINICJE

1.          FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie pianeo.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.          REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

3.         USŁUGODAWCA Bauhus Oddział Polska Sp. Z.O.O., adres siedziby: ul. Bolesława Chrobrego 62, 87-100 Toruń, adres do doręczeń: ul. Świdnicka 13, 87-100 Toruń wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000816602, NIP: 8792717863, REGON: 384968178, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000, adres poczty elektronicznej: bauhus@bauhus.pl, tel.: 720797308.

4.          USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

5.          USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

6.          NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 

III.  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

        1.   Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

·                korzystanie z Formularza Kontaktowego,

·                korzystanie z Newslettera,

         2.   Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV.    WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.          Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.          Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

·                    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

·                    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.          Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

·                    komputer z dostępem do Internetu,

·                    dostęp do poczty elektronicznej,

·                    przeglądarka internetowa,

·                    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.          Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.          Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.          Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

·                    Kolejność prezentowania ofert (plasowanie) zależy od wyboru Użytkownika na stronie:

·                    Zapytanie, jakie kupujący definiuje, gdy szuka danego przedmiotu (np. wyszukuje daną frazę w wyszukiwarce, zaznacza filtry, wybiera kategorie).

·                    Sortowanie może odbywać się na podstawie wymienionych filtrów: "Dostępne", "Najczęściej kupowane", "Nazwa, A do Z", "Nazwa, Z do A", "Cena, Rosnąco", "Cena, Malejąco".

·                    By ułatwić, użytkownikowi proces zakupowy, na stronie produktu umieszczone są rekomendacje. Produkty oznaczone: Kup w zestawie są produktami kompatybilnymi do oglądanego produktu. Produkty podawiające się jako: Te produkty też mogą Ci się spodobać to podobne produkty z tej samej kategorii.

7.          Wystawianie oceny do produktu:

·                    Pianeo.pl może umożliwiać Usługobiorcy wystawienie oceny oraz dodanie komentarza dotyczącego przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży, w tym odnoszących się między innymi do nabytego Towaru.

·                    Usługodawca oznacza autora danej opinii lub komentarza imieniem i pierwszą literą nazwiska Usługobiorcy. Oceny, komentarze i opinie opinii są jawne i dostępne dla osób odwiedzających Pianeo.pl.

·                    Usługodawca umożliwia wystawienie opinii, dotyczących produktów Usługobiorcy jedynie w odniesieniu do Towaru, który został przez niego zakupiony w ramach Pianeo.pl. W tym celu, Usługodawca udostępnia opcję „napisz opinię!” w odniesieniu do Towaru nabytego przez tego Usługobiorcę w ramach Pianeo.pl. Korzystając z opcji „napisz opinię!” Usługobiorcy powinni formułować swoje opinie w sposób odzwierciedlający ich faktyczną ocenę danego produktu, wskazując na dostrzeżone zalety lub wady nabytego produktu z perspektywy Usługobiorcy.

·                    Komentarze i opinie winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście.

·                    Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy i opinii sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:

a)                 ujawniających dane osobowe Usługobiorcy lub innych osób, między innymi: imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;

b)                 zawierających adres strony internetowej niezwiązany z Pianeo.pl;

c)                  odnoszących się do innych kwestii niż nabyty Towar bądź transakcja dokonana w ramach Pianeo.pl, jakiej dotyczy;

d)                 związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych,

e)                 treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą.

8.          Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach, komentarzach, opiniach.

9.          Usługodawca nie ingeruje w oceny, komentarze i opinie. Usługodawca jednak zastrzega sobie prawo do usunięcia albo zablokowania komentarza lub opinii, w uzasadnionym przypadku:

·                        przedłożenia orzeczenia sądu zawierającego taki nakaz,

·                        otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, której dotyczy komentarz,

·                        zgody Usługodawcy i Usługobiorcy uczestniczących w danej umowie sprzedaży Towaru,

·                        gdy ocena, komentarz lub opinia jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu, w szczególności niniejszym artykułem

·                        gdy ocena, komentarz lub opinia została opublikowana w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy sprzedaży Towaru.

10.       W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia albo zablokowania komentarza lub opinii danego Usługobiorcy, Usługodawca może zablokować temu Usługobiorcy możliwość wystawiania komentarzy.

11.       Zgłoszenie nielegalnej treści przez Usługobiorcę:

·                        Usługobiorca, który uważa opublikowaną w pianeo.pl treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie dotyczące tej treści w postaci wiadomości email przesłanej na adres bauhus@bauhus.pl

·                        Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Usługobiorcy, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła Usługobiorcy potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

·                        Usługodawca rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

·                        O podjętej decyzji Usługodawca powiadamiania Usługobiorcę bez zbędnej zwłoki.

·                        Decyzja Usługodawcy może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w pianeo.pl.

·                        Użytkownik może odwołać się od decyzji Usługodawcy w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia.

·                        Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.

·                        Usługodawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.

 

V.       WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.          Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

2.          Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bauhus@bauhus.pl

3.          Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4.          Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

5.          Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

1.          Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bauhus@bauhus.pl

2.          W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.          Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.          Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.          Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem pianeo.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością pianeo.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony pianeo.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.          Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony pianeo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.          W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.          Klient w momencie zakupu wyraża zgodę na przesłanie faktury w wiadomości elektronicznej. Adres do wysyłki faktury to adres kontaktowy (e-mail) uzupełniony przy składaniu zamówienia. W przypadku chęci zmiany adresu e-mail do faktur lub wycofania zgody należy skontaktować się na bauhus@bauhus.pl.